Careers rarely develop the way we plan them. Our career path often takes many twists and turns, with particular events, choices and people influencing our direction.

We asked Brian Cadigan from Department of Education and Skills to give some advice for people considering this job:

 

Brian Cadigan

Primary School Teacher

Department of Education and Skills

Read more

  Brian Cadigan
Don't just go into teaching because you are looking for long holidays. To teach everyday you need to like children, be very patient and understanding. However I feel it is one of the most rewarding jobs out there.
Close

Creative?
Creative 
Creative people are drawn to careers and activities that enable them to take responsibility for the design, layout or sensory impact of something (visual, auditory etc). They may be drawn towards the traditional artistic pursuits such as painting, sculpture, singing, or music. Or they may show more interest in design, such as architecture, animation, or craft areas, such as pottery and ceramics.

Creative people use their personal understanding of people and the world they live in to guide their work. Creative people like to work in unstructured workplaces, enjoy taking risks and prefer a minimum of routine.
All Courses
PLC Progression Routes
PLC Points Calculator
CAO Points Calculator
CAO Video Guide

Ballyhaise Agricultural College 
GMIT - Galway-Mayo IT 
Athlone IT 
Career Interviews
Sector Profiles
School Subjects (LC)
College Courses
Close
Study Skills
Other
Work Experience (School)
CV & Interview Preparation

Aistritheoirí Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

logo imagelogo image

Aistritheoirí Gaeilge i bParlaimint na hEorpa


Monday, April 25, 2016 
Aistritheoirí Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

Tá Ardstiúrthóireacht an Aistriúcháin i bParlaimint na hEorpa (AS TRAD) suite i Lucsamburg agus cuireann sí seirbhísí aistriúcháin i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh ar fáil do Pharlaimint na hEorpa a mhéid a bhaineann le cumarsáid scríofa nó leictreonach na Parlaiminte. Sa chomhthéacs sin, is é an príomhról atá ag aistritheoirí ná aistriúcháin ar ardcháilíocht a sheachadadh faoi na sprioc-amanna a leagtar síos chomh maith le comhairle teanga a thabhairt ionas go mbeidh ar chumas Pharlaimint na hEorpa a misean a chomhlíonadh.

Tá AS TRAD anois ag féachaint le Seirbhís Aistriúcháin na Gaeilge (seachtar atá ar an bhfoireann faoi láthair) a mhéadú. Is mar chomhaltaí foirne ar conradh (grúpa feidhme IV) a fhostófar earcaithe nua agus is iad na téarmaí fostaíochta a leagtar síos sa doiciméad ‘Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh (CFSE)’ na téarmaí fostaíochta a bheidh i réim dóibh.

Tá de chúram ar dhaoine atá fostaithe ag Seirbhís Aistriúcháin na Gaeilge in AS TRAD gach cineál doiciméid a aistriú go Gaeilge, agus is fearr más féidir leo é sin a dhéanamh ó dhá theanga ar a laghad de theangacha AE.

Tá athcheartú ar aistriúcháin ó na teangacha sin, mar aon le taighde téarmaíochta, ar áireamh sa chúram sin freisin.

Chun na cúraimí sin a chur i gcrích, ní mór a bheith in ann úsáid mhaith a bhaint as uirlisí sainiúla TF agus as uirlisí gaolmhara eile.

Is daoine inspreagtha agus fuinniúla atá á lorg ag AS TRAD; daoine atá toilteanach páirt a ghlacadh in obair Pharlaimint na hEorpa agus an t-ilteangachas inbhuanaithe a chur chun cinn. Le bheith mar dhuine d’fhoireann na seirbhíse, ba cheart go mbeadh tú in ann a léiriú:

  • go bhfuil ar do chumas obair a thabhairt chun críche laistigh de sprioc-amanna, feidhmiú de réir ualach oibre inathraitheach, ag brath ar an tráthchlár Parlaiminteach, agus a léiriú go bhfuil scileanna anailísithe agus tuisceana agat chomh maith le cur chuige críochnúil. Is den mhór-riachtanas é a bheith in ann feidhmiú mar dhuine d’fhoireann;
  • go bhfuil leibhéal oideachais agat a fhreagraíonn do chúrsa iomlán ollscoile a mhaireann trí bliana ar a laghad, agus céim bainte amach ag a dheireadh;
  • go bhfuil Gaeilge den scoth agat agus eolas an-mhaith ar cheann de theangacha oifigiúla eile AE nach ionann agus an Ghaeilge. Bheadh sé ina bhuntáiste eolas maith a bheith agat ar an tríú teanga de theangacha oifigiúla AE.

Más spéis leat a bheith ag obair i Seirbhís Aistriúcháin na Gaeilge in AS TRAD, iarrtar ort CV iomlán i mBéarla chomh maith le litir ghearr inspreagtha i nGaeilge a sheoladh chuig Acmhainní Daonna AS TRAD, agus b’fhearr dá ndéanfaí é sin roimh an 9 Bealtaine 2016. Ag brath ar riachtanais AS TRAD, déanfar trialacha aistriúcháin agus agallaimh a eagrú ina dhiaidh sin.

Tabhair do d’aire gur féidir leat freagairt don léiriú spéise seo agus nach ndéanann an méid sin aon difear ná dochar d’iarratas a chur isteach ar phost mar aistritheoir nó mar chúntóir teanga a fhógraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne.

Cliceáil anseo chun tuilleadh a fháil amach faoi AS TRAD. Mar rogha air sin, tá tuilleadh faisnéise faoi dheiseanna ginearálta gairme i bParlaimint na hEorpa le fáil ar an leathanach gréasáin ar leith seo.

English Version ~ See also:

The CareersPortal Team